نصب NET Hosting Bundle.

بعد از نصب IIS لازم است NET 5.0. را نصب کنید که از صفحهٔ دریافت قابل دریافت است. پس از نصب این برنامه IIS را باز نموده آن را Restart‌ کنید.