نصب NET Hosting Bundle.

بعد از نصب IIS لازم است NET 5.0. را نصب کنید که از این نشانی قابل دریافت است.

پس از نصب این برنامه IIS را باز نموده آن را Restart‌ کنید.