تغییرات اخیر

به‌روزرسانیهای پوستهٔ وب در دو بخش مجزا ارائه می‌شوند.

تغییرات بخش مربوط به هستهٔ اصلی نرم‌افزار (موتور اجرایی) با به‌روزرسانی نرم‌افزار نصب شده روی IIS در دسترس قرار می‌گیرد:

تغییرات مربوط به فرمها (کسب‌و کار) با به‌روزرسانی فایلهای xml و آماده‌سازی مجدد شرکت در دسترس قرار می‌گیرند.