تغییرات فرمها

تاریخشرحسیستم
1402-05-24اضافه شدن ستون کاربر صادر کننده به گزارشات دفتر خرید و فروشسیستم خرید و فروش
1402-04-20رفع اشکال درخواست کالا و سفارش خرید در دوره مالی جدیدسیستم انبار
1402-02-05رفع اشکال گزارش گردش کالا گردش زیرمجموعه مقدار اصلی بر اساس گروهسیستم خرید و فروش
1402-02-05بررسی دسترسی کاربر در گزارش گردش کالا، مقدار اصلی بر اساس گروهسیستم خرید و فروش
1402-02-04اعمال دسترسی ها به گزارش گردش کالا مقدار اصلیسیستم خرید و فروش
1402-02-04اعمال دسترسی های کاربر در گزارش رتبه بندی بر اساس مشتری - تسهیم تخفیفسیستم خرید و فروش
1402-01-19رفع اشکال درخواست کالا و سفارش خرید در دوره مالی جدیدسیستم انبار
1401-11-01پشتیبانی از اسناد تضمینی در فرمهای دریافت و پرداختسیستم نقدینگی
1401-10-28امکان ایجاد چک تضمینی در مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنیسیستم چک
1401-09-26رفع اشکال درخواست کالا در حالت انعکاس واحد فرعی در مقادیر اول و دومسیستم انبار
1401-05-29رفع اشکال عدم ذخیره فاکتور در صورت غیرفعال بودن اشانتیونسیستم خرید و فروش
1400-10-15اضافه شدن فرمهای رسید و حواله موقتسیستم انبار
1400-09-27درخواست کالا و سفارش خرید انبارسیستم انبار
1400-06-21مدیریت تنخواهسیستم نقدینگی
1400-06-20رفع اشکال عدم ساخت حساب مشتری در حالت خاصسیستم خرید و فروش
1400-06-01تاثیرگذاری عملیات تایید و تصویب سفارش فروش از کارتابلسیستم خرید و فروش
1400-06-01پشتیبانی از تایید، تصویب، بستن و ابطال در درخواست تحویل کالا به مشتریسیستم خرید و فروش
1400-05-31پشتیبانی از بستن پیش فاکتورسیستم خرید و فروش
1400-05-31پشتیبانی فرمهای ورود و خروج از کارتابلسیستم انبار
1400-05-30پشتیبانی رسید و حواله از عملیات کارتابلسیستم انبار
1400-05-30رفع اشکال مشاهده رسید و حواله با شمارهسیستم انبار
1400-05-05رفع اشکال گزارش نقطه سفارشسیستم انبار
1400-05-05رفع اشکال ساخت شناور مشتری در حالت عدم تنظیم شناور اشخاصسیستم خرید و فروش
1400-03-29اضافه شدن گزارش چاپی به اسناد دریافتنیسیستم چک
1400-03-12سایر اطلاعات مشتریسیستم خرید و فروش
1400-02-03رفع اشکال فرم ورود و خروج در حالت انبار بدون خرید و فروشسیستم انبار
1399-10-23رفع اشکال صورتحساب مشتریسیستم خرید و فروش
1399-07-28پشتیبانی فاکتورها از اقدامات خودکار کارتابلسیستم خرید و فروش
1399-07-28پشتیبانی از انعکاس تغییرات چک پس از بازگشت در کارتابلسیستم چک
1399-07-28پشتیبانی چک از کارتابل بخش دومسیستم چک
1399-07-27بخش اول پشتیبانی چک از کارتابلسیستم چک
1399-07-27پشتیبانی سند از انعکاس عملیات تایید و تصویب در کارتابلسیستم حسابداری
1399-07-05بررسی مرتبط بودن سند با کار ارجاعیسیستم حسابداری
1399-07-05پشتیبانی عملیات ثبت و برگشت سند از کارتابل وبسیستم حسابداری
1399-05-01امکان مشاهده فرم ورود و خروج مرتبط با سطر سندسیستم حسابداری
1399-04-31نمایش فاکتور مرتبط با سطر سند از طریق دکمه فرم پیوست آرتیکل در سندسیستم حسابداری
1399-02-13پشتیبانی از عدم دسترسی به تخفیف کلی در فاکتور فروش و پیش فاکتورسیستم خرید و فروش
1399-02-10امکان درج قیمت و تخفیف از لیستهای قیمت و تخفیف در ایجاد سطر فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1399-02-10تغییر فرمت شرح تسویه از طریق خزانه داری فاکتور به فرمت تدبیرسیستم خرید و فروش
1399-02-10رفع اشکال حذف واسطهسیستم خرید و فروش
1399-02-10پشتیبانی از گزینه عدم اصلاح شرح واسطه فروشسیستم خرید و فروش
1399-02-07امکان ابطال پیش فاکتور و بهبود آیکونهای فرمانهای فاکتورهاسیستم خرید و فروش
1399-02-07جلوگیری از حذف فاکتور دارای تسویهسیستم خرید و فروش
1398-12-20امکانات تسویه و ... در فاکتور خرید و پیش فاکتورسیستم خرید و فروش
1398-12-14کنترل موجودی در خروج کالاسیستم انبار
1398-12-14کنترل کالای تکراری در انواع فاکتور با توجه به تنظیمات مربوطهسیستم خرید و فروش
1398-12-12فرم خروج کالاسیستم انبار
1398-11-28پیاده سازی مجدد تایید و تصویب فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-11-27تغییر تاریخ شروع پیشنهادی سند جدید فاکتور فروش به تاریخ روزسیستم خرید و فروش
1398-11-26شرح خودکار برای اضافات و کسورات فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-11-26شرح خودکار برای اضافات و کسورات فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-11-23ریست خودکار حساب مشتری فاکتور فروش در صورت تغییر مشتریسیستم خرید و فروش
1398-11-16رفع اشکال ملاحظات سطرهای سند فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-11-06رفع اشکال کاردکس در ستون موجودی اولیهسیستم انبار
1398-11-05اضافه شدن دفتر عملیات ارزیسیستم حسابداری
1398-11-02تعیین آیکون برای منوی اصلیسیستم حسابداری
1398-11-01چینش مجدد منو مطابق تدبیر ویندوزیسیستم حسابداری
1398-10-25پشتیبانی از ارز مالیاتی در معرفی ارزسیستم حسابداری
1398-10-25اضافه شدن فرم معرفی ارزسیستم حسابداری
1398-10-24مشاهده رویدادها در فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-10-18امکان حذف و اصلاح آرتیکلهای سیستمی در صورت فعال بودن تنظیم مربوطهسیستم حسابداری
1398-10-18رفع اشکال چاپ و تغییر شماره سفارش فروشسیستم خرید و فروش
1398-10-07امکان انتخاب دسته چک در فرمهای پرداخت برای حسابهای بانک دارای چند دسته چک فعالسیستم نقدینگی
1398-10-07امکان انتخاب دسته چک در صورت وجود چند دسته چک برای یک حساب بانکسیستم چک
1398-09-25امکان تایید و تصویب ورود کالاسیستم انبار
1398-09-20فرم مشاهده رویدادهاسیستم حسابداری
1398-09-13فیلتر گزارش ریز بر حساب مرکز هزینه و پروژه سطر گزارش Qسیستم حسابداری
1398-09-11ورود کالاسیستم انبار
1398-09-11معرفی انواع سند ورود و خروج کالاسیستم انبار
1398-09-02رفع اشکال عدم اصلاح سطرهای چک پرداختنی چندگانهسیستم چک
1398-08-26امکان ورود مقدار بر اساس واحدهای فرعی در ورود اطلاعات سطر فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-26گزارش وضعیت خریدارانسیستم خرید و فروش
1398-08-26گزارش اعتبار مشتریانسیستم خرید و فروش
1398-08-25گزارش پورسانت ماهیانهسیستم خرید و فروش
1398-08-22اضافه شدن فرم تعریف واسطه های فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-22برگشت اشانتیون و تخفیفات با اعمال تغییرات تاثیرگذار روی فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-22امکان تعیین واسطه های فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-21صدور سند برای فاکتور فروش دارای واسطهسیستم خرید و فروش
1398-08-20واسطه های فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-20گزارش جامع سوابق کالا در ورود اطلاعات فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-20امکان کپی قیمتها از آخرین فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-20امکان مشاهده سود و زیان خالص فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-18کپی سطرها از فرم مشابه در فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-13پیشنهاد خودکار قیمت در صورت عدم ورود قیمت فروش و ریست قیمت برای کاربر بدون دسترسی تغییر قیمتسیستم خرید و فروش
1398-08-13امکان تغییر مکانیزم پیشنهاد قیمت فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-12اضافه شدن قیمت واحد پیشنهادی به ستونهای ورود اطلاعات سطر فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-11دسترسی به لیست قیمتهای فروش از طریق ایجاد سطر فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-08امکان قطع ارتباط با سند انبار در حواله فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-08امکان مشاهده سریالهای سطر کالا در فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-08امکان مشاهده کاردکس کالا از فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-06مالیات و عوارش فاکتور فروش و فرم اطلاعات تکمیلی صادرات و وارداتسیستم خرید و فروش
1398-08-06عملیات ابطال و برگشت از ابطال فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-04نمایش دفتر حساب مشتری در فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-08-04اعتباسنجی و جلوگیری از ایجاد سند فاکتور فروش در صورت استفاده از کالاهای با قیمت گذاری غیر میانگین، استفاده از واسطه فروش و ...سیستم خرید و فروش
1398-07-30امکان تغییر تنظیم Alt+U فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-07-29پشتیبانی از Alt+U در تولید سند فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-07-28امکان ایجاد فرم دریافت با حساب فاکتور از روی فرم تسویه فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-07-24امکان قطع ارتباط فرم با سطر تسویه فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-07-24امکان تسویه خودکار فاکتور فروش با فرمهای خزانه داری موجودسیستم خرید و فروش
1398-07-24پیشنهاد مانده فاکتور در ایجاد سطر جدید تسویهسیستم خرید و فروش
1398-07-23نمایش فرم دریافت و پرداخت مرتبط سطر تسویهسیستم خرید و فروش
1398-07-23امکان مشاهده سند مرتبط با سطر تسویه فاکتورسیستم خرید و فروش
1398-07-23صدور سند تسویه فاکتورسیستم خرید و فروش
1398-07-21امکان ورود اطلاعات تسویه بدون ثبت مالیسیستم خرید و فروش
1398-07-20امکان جستجو و جایگزینی در ملاحظات طرف حسابهای نقدی فرم دریافت و پرداخت چندگانهسیستم نقدینگی
1398-07-20امکان جستجو و جایگزینی در ملاحظات طرف حسابهای چندگانهسیستم چک
1398-07-20امکان تغییر روش محاسبه مانده در صورت وضعیت فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-07-17صورت وضعیت مشتری در فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-07-15امکان تعیین مهلت پرداخت فاکتورسیستم خرید و فروش
1398-07-15امکان ورود سایر اطلاعات فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-07-14امکان ارائه تخفیف کلی غیر درصدی روی فاکتور فروشسیستم خرید و فروش
1398-07-13امکان ارائه تخفیف کلی در فاکتور فروش بر حسب درصدسیستم خرید و فروش
1398-07-13اعتبارسنجی حساب مشتری فاکتورسیستم خرید و فروش
1398-07-13دریافت حساب مشتری در فاکتور بلافاصله بعد از ایجاد آنسیستم خرید و فروش
1398-07-13رفع اشکال تخصیص کاربران صندوق اسنادسیستم چک
1398-07-10تعیین آیکون برای فرمهای سیستم خزانه داریسیستم نقدینگی
1398-07-10تعیین آیکون برای فرمهای سیستم چکسیستم چک
1398-07-10تعیین آیکون برای فرمانهای فرمهای حسابداریسیستم حسابداری
1398-07-10تعیین آیکون برای فرمهای اصلی سیستم خزانه داریسیستم نقدینگی
1398-07-10تعیین آیکون برای فرمهای اصلی سیستم چکسیستم چک
1398-07-10امکان کپی طرف حسابهای چند صندوقه فرمهای دریافت و پرداختسیستم نقدینگی
1398-07-10امکان کپی طرف حسابهای چندگانه چک به فرم نقدی و بالعکسسیستم چک
1398-07-08امکان جستجو و جایگزینی در شرح های آرتیکل سندسیستم حسابداری
1398-07-08امکان کپی طرف حسابهای چک چندگانه از چک دیگرسیستم چک
1398-06-27رفع مشکل فیلتر کالاسیستم خرید و فروش
1398-06-23نحوه تسهیم هزینه ها و تخفیفات فاکتور خریدسیستم خرید و فروش
1398-06-12امکان فیلتر یک چک خاص از طریق مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنیسیستم چک
1398-06-04ارتباط سند انبار با فاکتور خرید و فروشسیستم خرید و فروش
1398-05-27سفارش مرتبط با پیش فاکتورسیستم خرید و فروش
1398-05-27احضار سفارش در پیش فاکتور-کنترل موجودیسیستم خرید و فروش
1398-05-26احضار سفارش فروش در پیش فاکتورسیستم خرید و فروش
1398-05-26احضار سفارش فروش در پیش فاکتورسیستم خرید و فروش
1398-05-20رفع اشکال نمایش فرم دریافت از طریق دفتر عملیات نقدیسیستم نقدینگی
1398-05-20تصحیح نحوه فراخوانی گزارش موجودی کالا در انبارها در گزارشات سیستم انبارسیستم انبار
1398-05-14رفع اشکال دفتر عملیات انبار ریالی، گزارش ورود و خروجسیستم انبار
1398-05-14رفع مشکل اصلاح حساب مشتریسیستم خرید و فروش
1398-05-14تغییر آیکونهاسیستم انبار
1398-05-14رفع مشکل تصویب رسید انبارسیستم انبار
1398-05-14نهایی سازیسیستم خرید و فروش
1398-05-14مرتب سازی منوهاسیستم خرید و فروش
1398-05-13ثبت و برگشت گروهی در مدیریت اسناد حسابداریسیستم حسابداری