تنظیمات کاربران

برای کاربران نیازمند دسترسی به ثبت آمار وب لازم است «نام کاربر سرویس وب» تعیین گردد و همینطور «دسترسی ورود به اپلیکیشن ثبت آمار تدبیر» به آنها داده شود.

برای مشاهدهٔ مراحل انجام این کار این قسمت را مطالعه بفرمایید (با این تفاوت که کاربران ثبت آمار نیازی به «دسترسی ورود به نرم‌افزار تحت وب تدبیر» ندارند و می‌بایست به آنها «دسترسی ورود به اپلیکیشن ثبت آمار تدبیر» اعطا گردد):

راهنمای تنظیمات کاربران ثبت آمار در تدبیر

برای کاربران ثبت آمار لازم است «دسترسی ورود به اپلیکیشن ثبت آمار تدبیر» را فعال کنید. در صورت نیاز و فعال بودن سایر سیستمها (وب و یا اندروید) می‌توانید دسترسی آن موارد را نیاز بنا به تشخیص اعطا نمایید.