راهنما

راهنمای استفاده از حسابداری شخصی تدبیر:

ویدیوی مرور امکانات – بخش اول – آموزش اولیه
ویدیوی مرور امکانات – بخش دوم و سوم – گروه‌های هزینه و درآمد و حساب‌های نقد و بانک
ویدیوی مرور امکانات – بودجه‌بندی، دارایی‌های غیرنقدی، پشتیبان‌گیری، گزارش خطا و سایر تنظیمات
ویدیوی مرور امکانات – صورت‌های ساده، شارژ ثابت و متغیر ساختمان و دانگ سفر