بردار حساب

نکتهٔ مهم: پوستهٔ وب در حال حاضر در جستجو و انتخاب فقط از ساختار درختی پشتیبانی می‌کند و ساختار خطی فعلا پشتیبانی نمی‌شود.

بردار حساب پوستهٔ وب همانند تدبیر ویندوزی یک ورودی چهارگانه است که می‌توانید از هر یک از اجزای بردار حساب بر اساس کد یا نام جستجو را شروع کنید و بر اساس ارتباطات تعریف شده در تدبیر حساب، تفصیلی شناور، مرکز هزینه و پروژه را انتخاب کنید. در قسمت بالای خانه‌های بردار حساب کد کامل (به ترتیب از چپ حساب، تفصیلی شناور، مرکز هزینه و پروژه) نمایش داده می‌شود.
همانند بردار حساب تدبیر می‌توانید با شروع از هر کدام از اجزای حساب جستجو و اجزای مرتبط را ببینید و انتخاب کنید.
بردار حساب روی صفحات موبایل
در دستگاههای موبایل با صفحهٔ نمایش کوچک بردار حساب به شکل متفاوتی نمایش داده می‌شود و روش استفاده از آن نیز مطابق نیازمندیهای این دستگاهها تغییر می‌کند.