دارایی‌های غیرنقدی

«دارایی‌های نقدی» بخشی مستقل از حسابداری شخصی تدبیر است که اگر دوست دارید حدود و ارزش ریالی دارایی‌هایی مثل خانه، ماشین، ارز، سهام و مانند آن را بدانید می‌توانید اطلاعات آنها را با قیمت خرید و ارزش روز آنها در آن وارد کنید و مبلغ سرجمع آنها را در برنامه مشاهده کنید.

ویدیوی مرور امکانات – بخش آخر – بودجه‌بندی، دارایی‌های غیرنقدی، پشتیبان‌گیری، گزارش خطا و سایر تنظیمات