تنظیمات کاربران

برای کاربران نیازمند دسترسی به داشبورد وب لازم است «نام کاربر سرویس وب» تعیین گردد و همینطور «دسترسی ورود به داشبورد وب تدبیر» به آنها داده شود.

برای مشاهدهٔ مراحل انجام این کار این قسمت را مطالعه بفرمایید (با این تفاوت که کاربران داشبورد نیازی به «دسترسی ورود به نرم‌افزار تحت وب تدبیر» ندارند و می‌بایست به آنها «دسترسی ورود به داشبورد وب تدبیر» اعطا گردد):

راهنمای تنظیمات کاربران داشبورد در تدبیر

برای کاربران داشبورد لازم است «دسترسی ورود به داشبورد وب تدبیر» را فعال کنید. در صورت نیاز و فعال بودن سایر سیستمها (وب و یا اندروید) می‌توانید دسترسی آن موارد را نیاز بنا به تشخیص اعطا نمایید.